Ziedojuma saņēmējs: Nodibinājums ''Limbažu fonds''

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 40008148275,
Banka: A/S “SEB banka”,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050019626721

Maksājuma mērķis - "Ziedojums"