Ziedotājiem

Katra cilvēka dzīves kvalitāti ietekmē daudzi faktori, būtiska ir katra personīgā situācija; vai esam paēduši, vai mums ir patīkama māja, jauka ģimene, labi draugi, laba veselība. Taču mēs nedzīvojam savrup, mēs dzīvojam pilsētās un ciemos, lauku teritorijās un arī apkārtējā vide un arī līdzcilvēku dzīve ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un tādēļ svarīga ir cilvēku iniciatīva darbībai ārpus savas ģimenes un draugu loka, kas vērsta uz sabiedrības labumu un norāda uz cilvēka vērtību sistēmu.

Limbažu fonds ar savu darbību ir centies atjaunot, veicināt, stiprināt ticību vispirms cilvēkam sev pašam, saviem spēkiem un spējām un liels ir gandarījums, ka šajā darbībā mums ir arvien vairāk palīgu un atbalstītāju, domubiedru, kurus pieņemts dēvēt par ziedotājiem, sponsoriem, mecenātiem, filantropiem, brīvprātīgajiem. Filantropija ir izcils veids, kā nodrošināt savas kopienas (ciema, pagasta, pilsētas) izaugsmi, apvienojot cilvēkus ar degsmi un vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem, pašvaldības un finansiālā atbalsta sniedzējus.

Fonda darbība tiek īstenota Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novados.

Mēs uzskatām, ka cilvēkiem katram ar sev pieejamiem resursiem- vai tas ir ieguldītais laiks, nauda, zināšanas, pieredze, vai kāds cits resurss, tas jāizmanto arī brīvprātīgiem mērķiem.

Līdz šim mums tas visiem kopā arī izdevies, saņemot palīdzību un atbalstu no novadu pašvaldībām, uzņēmējiem, privātpersonām, brīvprātīgā darba veicējiem, citiem kopienu fondiem, mums ir izdevies grūtos un atbildīgos brīžos palīdzēt ģimenēm ar bērniem, iepriecināt vientuļos, kādreiz sabiedrībā aktīvos, sirmgalvjus, atbalstīt un veidot sabiedrībai noderīgas un vajadzīgas aktivitātes un lietas.

Mēs nevaram palīdzēt visiem, bet ikkatrs no mums var palīdzēt kādam.

Ar pašu darbu un aicinājumu to darīt citiem mēs uzrunājam jūs, mūsu potenciālos ziedotājus, atbalstītājus Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novados, Latvijā un pasaulē, sniegt atbalstu un apzināties, ka ikviens no mums var palīdzēt kādam citam vai sniegt ieguldījumu vietējās dzīves vides uzlabošanā, tādējādi pilnveidojot savu un līdzcilvēku dzīvi.

Limbažu fonda rekvizīti:
Nodibinājums “Limbažu fonds”
Reģistrācijas Nr.40008148275
AS „SEB banka”
Konts LV94UNLA0050019626721

Šobrīd aicinām ziedot:

Talantīgo jauniešu atbalsta fondam

Lai paplašinātu fonda atbalsta saņēmēju loku, LF dibinātāji 2016.gada nogalē lēma veidot Talantīgo jauniešu atbalsta fondu.
Tā mērķis ir nodrošināt finansējumu talantīgo un mērķtiecīgo jauniešu talanta attīstīšanai nepieciešamā inventāra iegādei un dalībai profesionālās izaugsmes pasākumos. Finansējumu iespējams pieprasīt, piemēram, mūzikas instrumentu, sporta vai cita inventāra iegādei, dalībai starptautiskos konkursos, sacensībās vai mācībās utml.
Atbalsta programmas nolikums pieejams http://limbazufonds.lv/talantigo-jauniesu-atbalsta-fonds

Finansējumu, par mērķi norādot – Talantīgo jauniešu atbalsta fondam, iespējams ieskaitīt AS „SEB banka” kontā Nr. LV94UNLA0050019626721.

 

Ikgadējam iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam

Limbažu fonds kopš 2015.gada par labdarības pasākumos iegūtiem un individuāli veiktiem ziedojumiem tradicionāli organizē iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursus vietējām kopienām nozīmīgu ideju īstenošanai.
Informācija par iepriekšējos gados organizētajiem projektu konkursiem pieejama http://limbazufonds.lv/projektu-konkurss
Finansējuma piesaistei tiek organizētas izstādes un loterijas, kur par nelielu ziedojumu iespējams iegādāties vai laimēt dažādus rokdarbus, amatniecības darbinājumus, dažādu uzņēmēju preces vai pakalpojumus, to dāvanu kartes utml.

Aicinām atbalstīt labdarības loteriju organizēšanu, ziedojot mākslas darbus, rokdarbus, amatniecības darinājumus, kā arī sava uzņēmuma produkciju vai pakalpojumu dāvanu kartes!
Par loterijai paredzēto priekšmetu ziedošanas organizatoriskiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Spīdolu Lielmani pa tālruni 29466955.

Finansējumu, par mērķi norādot – iedzīvotāju projektu konkursam, iespējams ieskaitīt AS „SEB banka” kontā Nr. LV94UNLA0050019626721.