Par Limbažu fondu

Nodibinājums Limbažu fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas bijušā Limbažu rajona teritorijā, aptverot Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas, novadus. Tas ir dibināts 2009. gada 22. oktobrī. 2010. gada 2. februārī ar LR Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodibinājumam Limbažu fonds ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mērķis no Limbažu fonda statūtiem: Nodibinājuma mērķi ir piesaistot līdzekļus no plaša donoru loka, atbalstīt nevalstiskās organizācijas, neformālas sabiedrības grupas, privātas iniciatīvas, lai cilvēku, dažādu sabiedrības grupu vai organizāciju savstarpējās sadarbības un mijiedarbības rezultātā rastos pievienotā vērtība, kas veicina kopīgu vērtību veidošanos, un kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes, vides, kultūras, izglītības un sporta jomā un veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novados

Misija

Limbažu fonda misija ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, motivējot cilvēkus sakārtot savu dzīves vidi pašiem. Sekmējot mērķtiecīgas labdarības attīstību, nodibinājums ar dažādiem projektiem cenšas palīdzēt maznodrošinātām un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem atjaunojot viņu ticību sev, savām spējām, tādā veidā cenšoties veicināt un stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

Vīzija

Atbildīgi Salacgrīvas, Alojas, Limbažu un Krimuldas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji.

Mērķis

Limbažu fonda mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību. Tā darbība ir balstīta uz vairākām vadlīnijām, kas ietver sociālo, izglītības, vides, kultūras, sporta un veselības aprūpes jomas.

Stratēģija

Limbažu fonds 2009. gada 5. novembra dibinātāju kopsapulcē noteica fonda darbības vadlīnijas, kas orientētas uz fonda mērķa sasniegšanu.