Par Limbažu fondu

Nodibinājums Limbažu fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas bijušā Limbažu rajona teritorijā, aptverot Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas, novadus. Tas ir dibināts 2009. gada 22. oktobrī. 2010. gada 2. februārī ar LR Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodibinājumam Limbažu fonds ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mērķis no Limbažu fonda statūtiem: Nodibinājuma mērķi ir piesaistot līdzekļus no plaša donoru loka, atbalstīt nevalstiskās organizācijas, neformālas sabiedrības grupas, privātas iniciatīvas, lai cilvēku, dažādu sabiedrības grupu vai organizāciju savstarpējās sadarbības un mijiedarbības rezultātā rastos pievienotā vērtība, kas veicina kopīgu vērtību veidošanos, un kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes, vides, kultūras, izglītības un sporta jomā un veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos Limbažu, Alojas, Krimuldas, Salacgrīvas novados

Limbažu fonda valde

Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 24. pantā noteiktajam, nodibinājumu Limbažu fonds vada 3 cilvēku sastāvā ievēlēta valde:

Jānis Bakmanis

Spīdola Lielmane

Ģirts Vilciņš

Misija

Limbažu fonda misija ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, motivējot cilvēkus sakārtot savu dzīves vidi pašiem. Sekmējot mērķtiecīgas labdarības attīstību, nodibinājums ar dažādiem projektiem cenšas palīdzēt maznodrošinātām un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem atjaunojot viņu ticību sev, savām spējām, tādā veidā cenšoties veicināt un stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

Vīzija

Atbildīgi Salacgrīvas, Alojas, Limbažu un Krimuldas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji.

Mērķis

Limbažu fonda mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību. Tā darbība ir balstīta uz vairākām vadlīnijām, kas ietver sociālo, izglītības, vides, kultūras, sporta un veselības aprūpes jomas.

Limbažu fonda darbības stratēģija 2021.- 2024. gadam

  1. gada 7. oktobra dibinātāju sapulcē, kā galvenā Limbažu fonda darbības vīzijas pamatvērtība turpmākajam tika noteikta cilvēku savstarpējo attiecību veidošana, attīstīšana.

 Tādējādi Limbažu fonda darbība no 2021. gada- 2024. gadam  ir veidota , balstīta un noris pamatojoties uz galveno pamatvērtību : labām cilvēciskām attiecībām ar dažādām mūsu sabiedrības iedzīvotāju grupām, institucionālajiem līmeņiem, nevalstiskajām organizācijām.

Limbažu fonda attīstības balsti vīzijas sasniegšanā:

-Sabiedrības – cilvēkkapitāla kvalitāte ( prasmes, zināšanas, veselība, aktivitāte, prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība

– vide kā fiziska un mentāla telpa

– LF darbinieku, brīvprātīgo atbalstītāju zināšanas, kapacitāte

– finansiālais nodrošinājums.

Lai realizētu stratēģijā paredzēto, nepieciešama darbības vides izpratne, jo no apkārtējiem apstākļiem atkarīgi līdzekļi, kādi jālieto.

Klimata pārmaiņas, migrācija – ir daudz globālās pasaules fenomenu, kas skar mūsu ikdienu, tomēr pašreizējā pandēmija šo sakarību ir parādījusi visspilgtāk. Globāli saistīts process – vīrusa izplatība ietekmē procesus visā pasaulē un katra dzīvē.

Šī ir pirmā krīze, kuru mēs bez izņēmuma izjūtam visi un būtiski ir apgūt, kā strādāt darboties pašreizējos apstākļos. LF kā nevalstiskajai organizācijai nav plašu resursu, lai pārskaņotu savu darbību, taču iepriekšējā pieredze rāda, ka ir iespējams radoši risināt situācijas:

 

 

Darba joma

 

Veicamās aktivitātes

 

Realizācijas ceļi

 

 

 

 

 

Sociālā

Sociāli aktīvas vides veidošana, kur ikvienam ir nodrošināta iespēja radošai un profesionālai izaugsmei un pilsoniskai aktivitātei jebkurā LF  darbības teritorijā

Cilvēku pašapziņas paaugstināšana

 

Noskaidrojot vajadzības, izsludinot ideju konkursus, atbalstot cilvēku aktivitātes 

 

Iesaistot pēc iespējas dažādākas sabiedrības  grupas fonda organizētajos pasākumos ( projektos u.c.)

 

 

 

 

 

Izglītībā

 

 

 

Sniegt ieguldījumu globālās izglītības būtībā, radīt izpratni par globālajām norisēm, sasaistot tās ar katru no mums.

Interesenti, radoši risinot situācijas, nepieciešamības gadījumā iesaistot jauniešus, dažādas informācijas, arī nepatiesas informācijas uztverē sniegt ierosmi paskatīties plašāk uz “jūtīgām” tēmām

 

Lai paaugstinātu skolēnu un jauniešu mācīšanās motivāciju, atbalstīt novada vēstures izpētes un izglītošanas pasākumus, radot interesi par dzimto novada vēsturi un cilvēku dzīvi

 

Organizējot un atbalstot izglītojošus pasākumus, organizējot tikšanās ar fonda Goda biedriem skolās

 

Vide

 

 

 

 

Veicinot vides sakārtošanas, izglītošanas pasākumus

Organizējot mazo projektu konkursus

Sadarbojoties ar ZBR.un vides NVO

 

 

 

 

Kultūra, sports, veselības aprūpe

 

 

Veicināt un atbalstīt iespējas pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām interesēm un spējām, kā arī iespējas papildināt savas zināšanas un prasmes visas dzīves garumā

Izcilāko talantu, radoši nozīmīgu pasākumu atbalstīšana

 

 

Labākā novados popularizēšana

 

Caur veselīga dzīves veida popularizēšanu, veicināt cilvēku motivāciju uzlabot, saglabāt veselību

 

Piešķirot materiālu un finansiālu atbalstu, atbalstot inovatīvas idejas, piedaloties to realizācijā

 

Atbalstot novadu prezentācijas pasākumus

 

Organizēt informatīvus pasākumus par veselības jautājumiem

Atbalstīt citu NVO, aktīvu cilvēku pasākumus slimību profilaksē